Wigo4it werd in 2007 opgericht op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de vier grote steden. Meer over de besturing en de organen van de coöperatie lees je hieronder.

Besturing

Wigo4it is in 2007 opgericht als ICT-dienstverlener van en voor het sociale domein van de G4. Als rechtsvorm is gekozen voor een coöperatie. Ook al is dit een private rechtsvorm, Wigo4it is voluit een overheidsorganisatie. Kernwaarden die binnen de overheid gebruikelijk zijn, brengen we ook bij Wigo4it in de praktijk. Denk daarbij aan transparantie, betrouwbaarheid, integriteit en financiële doelmatigheid.

Het hoogste orgaan binnen Wigo4it is de algemene ledenvergadering i.c.m. de G-ledenvergadering. Wigo4it onderscheidt twee typen leden: generieke ('G-')leden en compacte ('C-')leden, met onderscheiden bevoegdheden, rechten en plichten. De leden stellen het (strategisch) meerjarenplan, de begroting, het jaarplan en de jaarstukken van Wigo4it vast.

De algemeen directeur van Wigo4it vormt het statutaire bestuur. Hij heeft de (dagelijkse) leiding binnen de coöperatie en van organisatie.

De raad van commissarissen (RvC) denkt op strategisch niveau mee met de directie, waarbij afzonderlijke leden op relevante deelterreinen over specifieke kennis beschikken om goed tegenspel te kunnen bieden aan de directie. De RvC bestaat uit drie onafhankelijke leden.

De gebruikersraad heeft een adviesrol richting de directie over de kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening, de functionaliteit van de producten en de roadmap voor productontwikkeling.

Teun van der Vorm
Algemeen Directeur
Raad van Commissarissen
Mimoent Haddouti
Global Head First Line Risk & Security Rabobank, Lid raad van commissarissen Wigo4it
Hans Wanders
Directeur Hans Wanders Advies, Voorzitter raad van commissarissen Wigo4it
Rikky van Osch
Voorzitter Adviescollege ICT-toetsing, Lid raad van commissarissen Wigo4it