Informatiebeveiliging

Wigo4it beheert de data van de sociale diensten van de vier grote gemeenten. Een gemeente is een informatie-intensieve organisatie. De afhankelijkheid van informatiesystemen en archieven voor de uitvoering van haar taken is zeer groot. Voor Wigo4it en de G4 is informatiebeveiliging daarom van groot belang.

Werken met persoonsgegevens

In nagenoeg alle primaire processen van de sociale diensten is er sprake van het gebruik van gegevens en informatie die aan personen zijn te relateren. Het is van belang dat Wigo4it in het gebruik en beheer van persoonsgegevens en –informatie zeer zorgvuldig is, dit zijn we de burger verplicht. We volgen hierbij de voorschriften vanuit de wet. Het kunnen waarborgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering, de kwaliteit van dienstverlening en de beveiliging van gegevens is daarom voor Wigo4it van groot belang.

Door een toename van de elektronische dienstverlening van gemeenten neemt de digitalisering toe. Hierdoor wordt de toegang tot informatie weliswaar vele malen eenvoudiger, maar het gevaar voor oneigenlijk gebruik ook. De noodzaak voor heldere afspraken en richtlijnen over hoe we om willen en moeten gaan met informatie is groot. Van belang hierbij is dat de balans tussen vertrouwen en controle niet uit het oog wordt verloren. Met effectieve informatiebeveiliging wordt voorkomen dat gevoelige informatie (zoals persoonsgegevens of bedrijfsresultaten) door onbevoegden wordt bekeken en openbaar wordt gemaakt. Hierin zoekt Wigo4it continue de samenwerking met de vier gemeenten en haar ketenpartners.