Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: regeerakkoord,sociaal domein,werk en inkomen

Top 10 regeerakkoord voor digitale dienstverlening in het sociaal domein

Regeerakkoord

Dit jaar staan er geen grote stelselwijzigingen voor het sociaal domein beschreven. Ondanks dat zijn er aardig wat maatregelen en wijzigingen die betrekking hebben op de (digitale) dienstverlening van de sociale diensten aan haar burgers. Van de onderstaande paragrafen uit het akkoord kunnen we zeggen dat die, na verdere uitwerking door het kabinet en doorvertaling in de gemeenten, hun wijziging vinden in de informatievoorziening en ICT.

Voor dat dat zover is, volgt en bespreekt Wigo4it samen met de G4 de strategische ontwikkelingen en bundelt die, onder andere in het G4 Bedrijfsinformatieplan.

1. Meer geld voor cybersecurity

Er wordt structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity. En er wordt een ambitieuze cybersecurity-agenda opgesteld met onder meer het stimuleren van bedrijven om veiliger software te maken via software-aansprakelijkheid, het versterken van het Nationaal Cyber Security Centrum (CCSC) als aanspreekpunt van Computer emergency response teams (CERT) van alle sectoren, het stimuleren van cybersecurity-onderzoek en het verbeteren van voorlichtingscampagnes op het gebied van cyberhygiëne.

2.Verdere digitalisering

Het kabinet ontwikkelt een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus. Het Rijk zal voortvarender dan voorheen beslissen welke producten en diensten zij zelf ontwikkelt en welke zij door marktpartijen laat ontwikkelen. Bij nieuwe initiatieven wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van opgedane ervaringen met vergelijkbare projecten. Om falende ICT-projecten en verspilling van belastinggeld te voorkomen worden grote ICT-projecten standaard getoetst door het Bureau ICT-Toetsing (BIT).

Ook wordt de elektronische dienstverlening via Mijnoverheid verbeterd. Overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de toekomst ook digitaal kunnen: veilig, snel en goedkoop. De dienstverlening wordt meer servicegericht, er komt een machtigingsfunctie en mijnoverheid.nl wordt in staat gesteld om pushberichten te versturen om proactief te waarschuwen. Mensen die niet elektronisch kunnen communiceren moeten dat ook op een andere manier kunnen blijven doen. Daarom blijft er een keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren.

3.Gemeentelijke samenwerking

De Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen

4.Modernisering BRP

De Basisregistratie Personen (BRP) wordt gemoderniseerd en zal de emailadressen van burgers bevatten. Gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie wordt altijd versleuteld opgeslagen en de DigiD wordt veiliger gemaakt.

5.Open data

De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data.

6.WMO als abonnement 

Een zeer groot deel van mensen die Wmo-zorg ontvangen, maakt het eigen risico in de Zvw vol. Om deze stapeling van eigen betalingen tegen te gaan, komt er een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen. Doordat de eigen bijdragen niet langer afhankelijk zijn van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling, kunnen uitvoeringskosten en administratieve lasten fors omlaag. Er blijft ruimte voor gemeenten om lagere eigen bijdragen vast te stellen, bijvoorbeeld bij mantelzorg. Om maatwerk mogelijk te maken is eerder geld in het Gemeentefonds gestort. Om deze vereenvoudiging en verlaging te co-financieren, wordt nog eens 145 miljoen euro ter beschikking gesteld.

7.Meer mensen aan het werk

Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat. Dit leidt ertoe dat meer mensen met een beperking betaald werk kunnen verrichten omdat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om meer beschutte werkplekken te organiseren, maatwerk te bieden richting werk of werkgevers te ‘ontzorgen’. Verder wordt het instrument van loonkostensubsidies in de Participatiewet vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie.

8. I-WMO en i-Jeugd de standaard

Gemeenten stellen aan aanbieders veel verschillende voorwaarden als het gaat om contracten, gegevensuitwisseling en verantwoording. Om de administratieve lasten te verminderen worden i-Wmo en i-Jeugd de standaard.

9.Verdere decentralisatie

In het sociale domein is het beleid vijf jaar geleden grotendeels gedecentraliseerd. Met de decentralisatie zijn mogelijkheden gecreëerd voor een integrale aanpak dichtbij de burger voor mensen die het zonder ondersteuning niet redden. Deze integrale aanpak is nog niet volledig gerealiseerd. Hiervoor komt meer geld voor gemeenten beschikbaar.

10.Korting op uitkering

Indien mensen verwijtbaar niet goed inburgeren kan een korting op de uitkering worden toegepast. De wijze waarop inburgeringscursussen worden gegeven en de examens worden getoetst, zal worden herzien, waarbij kwaliteit, effectiviteit en handhaving van belang zijn.

Home

Home


terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,gegevensuitwisseling,gemeentelijke dienstverlening ,sociaal domein
Denk vanuit mensen, niet vanuit instituten

Bij Wigo4it werken we aan nieuwe vormen van dienstverlening, zoals via apps en webportalen. Maurits onderhoudt contact met de gemeenten en zorgt ervoor dat hun wensen goed geformuleerd en geprioriteerd worden. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer
Tags: bijstand,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Artikel Wie maakt chocola van de toeslagenspaghetti?

Mensen met een laag inkomen raken (verder) in de schulden door de wirwar van regelingen en toeslagen van de overheid. Apps kunnen duidelijkheid geven over de maandelijkse inkomsten. Maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Lees het interview met Ronald van As, directeur Inkomen van de gemeente Rotterdam, en Larissa Zegveld en Dennis Hermans van Wigo4it in iBestuur Magazine.

lees meer
Tags: bijstand,domein inkomen,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Pleister op de wonde

De tv-serie Schuldig gaf een onthutsend inkijkje in de wereld van toeslagen, incassobureaus en langs elkaar heen werkende overheidsinstanties. Zij maakte inzichtelijk hoe mensen met schulden nog dieper in de schulden geraken, niet omdat ze buitensporige uitgaven doen of anderszins onverantwoord met hun geld omgaan, maar domweg omdat ze hopeloos verstrikt raken in de wirwar aan regelingen en toeslagen.

lees meer