Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Decentralisaties en ICT

Koning Willen-Alexander noemde het al in de troonrede, we gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Dit krijgt nu onder andere vorm in grote decentralisaties in het sociale domein waarbij gemeenten kerntaken van de Rijksoverheid overnemen. Wat betekenen de decentralisaties voor de informatievoorziening en ICT?

Het doel van de decentralisaties is dat gemeenten, die dichterbij de samenleving staan, gemakkelijker burgers kunnen betrekken bij problemen en oplossingen. In de rol van regisseur krijgen zij inzicht in praktisch het hele sociale domein. Op die manier kunnen ze verbanden en verbindingen leggen. Niet alleen tussen hun eigen diensten, maar ook met allerlei partijen binnen het sociale domein.

Verbinden

De rol van informatie en ICT is hierbij onmisbaar. Immers, om gemeentelijke regisseurs in staat te stellen hun werk goed te kunnen doen, moeten zij kunnen beschikken over informatie van verschillende gemeentelijke diensten en organisaties binnen het sociale domein. Hiervoor zijn koppelingen nodig met hun voorzieningen en informatie. Zowel op infra- als applicatieniveau.

Privacy en security

Een belangrijk punt bij de uitwisseling van persoonsgegevens is privacy. Niet alleen voor wat betreft de inzage van gegevens door gemeenteambtenaren, maar ook bij de uitwisseling van gevoelige data moet veiligheid voorop staan. Het waarborgen hiervan is in deze ontwikkeling dus van groot belang.

Innovatieslag

Wigo4it ondersteunt met onze applicatie Socrates de uitvoering van de participatiewet en WMO voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4). De decentralisatie heeft dus direct gevolgen voor die dienstverlening. Wat dit precies inhoudt is nog niet bekend. Daarvoor moeten de gemeenten eerst nog het nodige afstemmen op organisatie- en procesniveau.

Samen met de G4 bereiden we ons dus voor op de invoering en uitvoering van de decentralisaties. Waarbij één ding voorop staat: hoe de ICT ondersteuning er ook straks uit komt te zien, deze moet zowel gericht zijn op de dienstverlening aan de burger, als de ondersteuning van de professionals. De administratieve lasten van de professional moeten worden verlicht om deze kans op een innovatieslag van het sociale domein mogelijk te maken

Meer lezen?

terug naar overzicht