Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

G4 helpen elkaar bij voorbereidingen WWB

Hoewel de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB) formeel nog door de Eerste Kamer moet, zijn de 4 gemeenten al druk bezig met de eerste voorbereidingen. Daarbij zijn de taken goed verdeeld. René Cannoo, projectmanager in Rotterdam, bespreekt de impact van de aanpassingen in de WWB en hoe de G4 zich voorbereiden

Krappe deadline

Het kabinet wil met de WWB mensen met een uitkering stimuleren om actief deel te nemen aan de maatschappij. De wijzigingen die volgend jaar ingaan verplichten hen bijvoorbeeld om een tegenprestatie te leveren en zich te houden aan nieuwe verplichtingen om aan werk te komen. “Op dit moment inventariseren we wat het betekent om de nieuwe wet te implementeren”, vertelt René. “Welke klanten worden geraakt door de wijzigingen? Wat betekenen ze voor onze beleidsregels, werkprocessen, systemen en gemeentelijke verordeningen?

Bovendien laat het rijk een deel van de invulling van de nieuwe wet over aan gemeenten. Dat betekent dat we beleidskeuzes moeten maken.” Die opdracht wordt bemoeilijkt door een krappe deadline. René: “In juni moet eerst de Eerste Kamer een goedkeuring geven. We kunnen nu al voorbereiden, maar het meeste moet gebeuren van juli tot december.”


G4 verdelen onderwerpen

Om elkaars werkdruk te verlichten trekken de G4 samen op. “Elke gemeente heeft een projectgroep ingericht die de implementatie van de WWB begeleid. Ik leid die projectgroep in Rotterdam. In totaal zijn er 5 onderwerpen in de WWB die veranderen (klik op onderstaande afbeeldingen voor de elementenkaart met een overzicht).” De G4 hebben volgens René voor elk van die onderwerpen een trekker aangewezen. “In Rotterdam buigen we ons over de tegenprestaties en de norm voor alleenstaande ouders. Amsterdam onderzoekt de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag, Utrecht duikt in de kostendelersnorm en gemeentelijke toeslagen en Den Haag brengt de maatregelen en verplichtingen in kaart.”

Elke gemeente levert voor de onderwerpen bepaalde documenten op. René: “In Rotterdam stellen we bijvoorbeeld een conceptverordening op, we maken een wetsanalyse en stellen de verschillende scenario’s voor die we als gemeente kunnen volgen om de alleenstaande-oudernorm in te voeren. De andere gemeenten kunnen die documenten dan nog aanpassen aan de lokale situatie en daarna voorleggen aan de raad.”


Meeliften op elkaars ideeën

Door de invoering van de nieuwe WWB samen voor te bereiden, helpen de G4 elkaar op weg. Bovendien kunnen ze tegelijkertijd onderzoeken op welke punten samenwerking mogelijk is. “De kracht hiervan is dat gemeenten mee kunnen liften op elkaars goede ideeën”, stelt René. En op de punten waar we als gemeenten beleidskeuzes moeten maken is het goed om die af te stemmen..”

De inventarisatie van de wijzigingen is nog in volle gang, maar volgens René is al duidelijk dat de aangepaste kostendelersnorm er hard inhakt. “Wie een uitkering krijgt en met anderen in één huis woont, raakt straks een deel van de uitkering kwijt. Veel mensen krijgen daarmee te maken. Voor ons is het nu zaak uit te zoeken om wie dit gaat. Dat is redelijk makkelijk te achterhalen, maar de situaties van mensen kunnen ook weer veranderen. Daarom moeten we dat onderzoek nu doen om de gevolgen te bepalen en mei nog een keer, omdat deze wijziging pas in juni ingaat. Ook moeten we een slimme manier bedenken om mutaties in de toekomst bij te houden.”


Gevolgen voor ICT

Verder voorziet René dat de aanpassing van de bijzondere bijstand en afschaffing van de langdurigheidstoeslag grote gevolgen hebben. “Op dit moment zijn chronisch zieken en gehandicapten ingedeeld in categorieën. Volgend jaar verdwijnen die en moeten we per situatie bekijken op hoeveel bijstand of toeslag iemand recht heeft. Dat vraagt veel van onze uitvoerders.” Een ander aandachtspunt volgens René is het feit dat de norm voor alleenstaande ouders vervalt, zij moeten straks een beroep doen op fiscale regelingen.

“Als gemeenten kunnen we die mensen natuurlijk niet de uitkering afnemen en dan doorverwijzen naar de Belastingdienst. We zullen een overgangsregeling moeten bedenken om te voorkomen dat groepen ouders straks in financiële problemen komen.” Op 1 juli leveren de G4 hun documenten op aan elkaar. Dan is ook duidelijk wat er in de ICT moet veranderen. René denkt dat die wijzigingen voor het ene onderwerp groter zullen zijn dan voor het andere. Zo zullen wijzigingen voor de Kostendelersnorm aanzienlijk zijn, omdat informatie van huisgenoten onderzocht en opgeslagen moet worden. Wel hoort hij van beleidsmedewerkers dat de afstand tussen hen en de ICT’ers groter is geworden met de komst van de scrumtechniek. Het is belangrijk dat we een methode bedenken om ICT en uitvoering dichter bij elkaar te brengen om ervoor te zorgen dat de ICT-oplossingen straks ook optimaal aansluiten bij de wensen van de uitvoering.”

Dit artikel stond in de G4 nieuwsbrief van april 2014.

Relevante nieuwsberichten:

 

terug naar overzicht